Køb og salg af katte


Registerede opdrættere, eller opdrættere som annoncere eller har haft flere kuld, er omfattet af købeloven, da de i forbrugerklagenævnet har tolket, hvornår man er erhvervsdrivende i forhold til købeloven. Så køber du en killing hos en opdrætter, som har en hjemmeside og som annoncerer med at have killinger til salg fra tid til anden, så er det en erhvervsmæssig virksomhed i købelovens forstand. Det betyder, at købelovens særlige regler om forbrugerkøb som udgangspunkt gælder ved køb af kat hos en opdrætter eller et såkaldt katteri. Et køb af en kat adskiller sig ikke i købelovens forstand fra andre handler, hvad rettigheder og pligter angår.

Reklamationsfrister
Fristen for at klage (reklamere) over mangler ved en salgsgenstand - og det gælder altså også mangler ved en kat - er 2 år, regnet fra leveringsdatoen og i øvrigt inden for rimelig tid, efter at køber har opdaget manglen. I modsat fald taber køberen retten til at klage over manglen. Om rettidighed anses en klage 2 måneder efter fejlen er opdaget altid at være rettidig.

Hvornår foreligger der en køberetlig mangel?
Det gør der, når opdrætter har givet urigtige eller vildledende oplysninger om katten eller har givet urigtige eller vildledende oplysninger i annoncer, brochurer, på internettet m.v. Eller når opdrætter har undladt at give køber oplysninger, som vedkommende kendte eller burde kende, der har betydning for købers bedømmelse af katten. Eller når katten ikke svarer til det aftalte, og at når katten ikke er egnet til købers særlige formål. Det kunne være en avlskat som jvf. foreninger for katteopdrættere ikke må avles på. Der kan evt. her henvises til reglerne i FD. Grundlæggende er der kun tale om en mangel, hvis denne har været til stede på leveringstidspunktet, eller hvis manglen viser sig efter leveringen, men årsagen har været til stede på leveringstidspunktet, som arveligt betinget eller medfødt. Som køber kan man spørge: Hvor skal jeg vide det fra? For nogle racer, er det tilbagevendende genetiske sygdomme eller sygdomme som er kendt indenfor racen, som opdrætter er forpligtet til at fortælle om. Er eller har sygdomme været tilstede hos opdrætter tidligere med baggrund i forældrene.

Det er opdrætter, som skal påberåbe sig for sen reklamation
Der vil kunne ses bort fra, at der er i konkrete tilfælde måtte være reklameret for sent, hvis opdrætter ikke gør indsigelse herom. Det samme gælder, hvis opdrætter indlader sig i realitetsdrøftelser med køber i anledning af en for sent fremsat reklamation uden samtidig at tage forbehold om at gøre gældende, at reklamationen er for sent fremsat.

"Aldrig ringere stillet end købeloven" siger købelovens særlige regler om forbrugerkøb kan ikke fraviges til skade for forbrugeren - ikke en gang ved aftale. Det betyder, at en køber ikke vil være bundet af en aftale, der stiller køber ringere, end køber er stillet efter købeloven. Men der er ikke noget i vejen for, at opdrætter kan stille køber bedre, end køber vil være stillet efter købeloven. Så taler man om en garanti, og så er det den, der gælder.

Civilt køb
Er der tale om et civilt køb, dvs. et helt privat køb mellem to private personer, kan det aftales, at købeloven ikke gælder. Har man ikke aftalt noget, vil køber kunne klage i op til 2 år efter levering. Det vil være ganske få, som kun undtagelsesvis være at anse som et civilt køb. Ved et kuld killinger om året læner man sig meget stærkt op af at være erhvervsdrivende, og selv med et mindre opdræt kan man meget vel blive anset som erhvervsdrivende, afhængig af formen hvorunder kennelen drives.

Bevisbyrde
Det er køberen, der skal bevise, at katten er mangelfuld. I de første seks måneder efter levering gælder den såkaldte "formodningsregel" dog. Ifølge "formodningsreglen" formodes mangler, der viser sig inden 6 måneder efter leveringen, at have været til stede på leveringstidspunktet. Det er således sælger, der skal bevise, at det ikke kan formodes.

Mangler som køber kendte ved aftalens indgåelse
Det fremgår af købeloven, at en køber ikke vil kunne påberåbe sig en mangel, som køberen var eller måtte være bekendt med ved aftalens indgåelse, medmindre der er holdepunkt herfor i aftalen, eller sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed. Det betyder, at hvis køber loyalt er blevet gjort opmærksom på fejl ved aftalens indgåelse, vil køber ikke senere kunne påberåbe sig disse mangler - heller ikke selv om mangler konkret har betydning for eller vil kunne få betydning for katten velbefindende. Derfor er det en rigtig god idé at udfærdige en skriftlig købsaftale, så man kan se, hvad der er aftalt, hvilke fejl/mangler, som køber er blevet gjort bekendt med, om der er givet prisnedslag for eventuelle fejl/mangler, og om hvad formål køber har med anskaffelse af katten til m.m.

For katte gælder det, at der ikke findes et klagenævn i den største organisation af katteopdrættere i DK, det findes for hunde i Dkk, men for katte er man overladt til forbrugerklagenævnet og de civile domstole. Der kan for nogle racer være kendte faktorer ved køb af kat.

Det kan anbefales at man som ny katteejer tegner en dyreforsikring. Selvom den koster lidt, kan man med ro i sindet også gå en baby killing tid i møde.